ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEUROCIÈNCIES (ICN). PSIQUIATRIA

Psiquiatria
Oberta fins el 12/07/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia .

Especialitat en Psiquiatria.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Urgències Psiquiàtriques

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari:De dilluns a divendres, de 09:00h a 17:00h (40h/s)

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries