METGE ESPECIALISTA ASSISTENCIAL D’URGÈNCIES A L’INSTITUT CLÍNIC DE NEFROLOGIA I UROLOGIA (ICNU)

Guàrdies Servei de Nefrologia i TR
Oberta fins el 21/06/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Nefrologia.

Complir els requisits mínims d’Especialista Assistencial d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Nefrologia Clínica, Diàlisis, Transplantament Renal i cures intensives en Nefrologia. Experiència en Recerca Clínica i traslacional. Experiència en Immunologia Transplantament. Treball en equip.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte laboral temporal.

Categoria professional: Especialista Assistencial d’Urgències.

Horari: Guàrdies segons planing.

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Projecte d’investigació associat a la plaça convocada.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries