METGE ESPECIALISTA ASSISTENCIAL D’URGÈNCIES DE L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON

Neonatologia
Oberta fins el 16/11/2021 a les 23:59
Requisits

Grau /Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Pediatria.

Complir els requisits mínims d’Especialista Assistencial d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Neonatologia (atenció continuada neonatal en cures intensives). Experiència, formació i/o interès en la recerca clínica o bàsica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte laboral temporal.

Categoria professional: Especialista Assistencial d’Urgències.

Horari: Guàrdies segons planing.

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Projecte d’investigació associat a la plaça convocada.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries