ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC RESPIRATORI (ICR)

PNEUMOLOGIA I AL.LERGIA RESPIRATORIA
Oberta fins el 20/12/2021 a les 23:59
Requisits

Grau/Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Al·lergologia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en al·lèrgia a fàrmacs i aliments.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, horari flexible, matí o tarda (30h/s)

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent;

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu del grau/llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries