Especialista Sènior a l'Institut Clínic de Cirurgia Cardiovascular (ICCV)

Unitat d'Aritmies
Oberta fins el 17/09/2019 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Cardiologia.

Complir requisits mínims d’Especialista Sènior de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en recerca en l’àmbit de les arítmies. Subespecialitat en Electrofisiologia Clínica i Estimulació Cardíaca.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista Sènior.

Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 16:00h (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Model CV Complet de l'Hospital Clínic de Barcelona, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions que es troben en el seu interior. Es pot sol•licitar a cv@clinic.cat  o bé trobar-lo a intranet.clinic.cat/comite-de-nomenament-de-comandaments /documents/ documentacio-normativa-i-cv-completCurrículum complet de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.

 

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries