CONSULTOR/A-1 AL CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (CDI)

RADIODIAGNÒSTIC
Oberta fins el 19/07/2023 a les 23:59
Requisits
  1. REQUISITS:                                                                                                                   

         Titulació oficial:

  1. Estar en possessió del títol de llicenciat/da o graduat/da en Medicina i Cirurgia, expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
  2. Estar en possessió del títol d’especialista en Radiologia expedit pel corresponent Ministeri o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
  3. Disposar de la Categoria de Consultor/a 1, o complir els mèrits exigits per aquesta categoria, d’acord amb els criteris del Sistema de Promoció Professional del Conveni Col·lectiu de l’Associació Professional del Comitè de Delegats Mèdics de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Característiques del lloc

Tipus de contracte: Contracte laboral indefinit

Dedicació:  Flexible, matí o tarda, de dilluns a divendres (35h/s)

Documentació a lliurar
  1. PASSOS A SEGUIR I DOCUMENTACIÓ A LLIURAR (a cv@clinic.cat) :

Les persones interessades hauran d’adjuntar :

  1. Currículum vitae:  model complet escanejat.

S'ha d'elaborar seguint el model de presentació de currículum que s’adjunta com Annex I, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d’acord amb les instruccions que es troben en el seu interior. Es pot sol·licitar a cv@clinic.cat, o bé trobar-lo a la intranet de l’HCB (https://intranet.clinic.cat/?q=ca/comite-de-seleccio).

 

  1. Acreditacions professionals (escanejat d'originals o de fotocòpies simples)

          Certificacions d’empreses on constin els períodes treballats i la categoria professional.

          Pels períodes treballats a l’Hospital Clínic de Barcelona no serà necessari aportar l’esmentada    certificació.

 

  1. Acreditacions de mèrits acadèmics requerits (escanejat d'originals o de fotocòpies simples)

          Titulacions acadèmiques oficials (títol de llicenciat/da, títol d'especialista) i, si és el cas, títol de doctor/a i documents acreditatius d'altra formació de

          postgrau.

 

  1. Acreditacions d'altres mèrits (escanejat d'originals o de fotocòpies simples)

          Documents acreditatius dels mèrits de Recerca, Docència i  Formació continuada continguts en el CV.

Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció (Annex 2), que utilitzarà el barem confeccionat per valorar els mèrits curriculars dels candidats (Annex 3).
Tornar al llistat de convocatòries