METGE ESPECIALISTA A L’INSTITUT CLÍNIC DE GINECOLOGIA, OBSETRICIA I NEONATOLOGIA (ICGON)

NEONATOLOGIA
Oberta fins el 26/09/2023 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

Especialitat en Pediatria

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Experiència en Neonatologia (atenció continuada neonatal en cures intensives). Experiència, formació i/o interès en recerca clínica o bàsica.

Característiques del lloc

.Relació contractual: contracte temporal

Categoria professional: Metge Especialista Assistencial d’Urgències

Horari: Guàrdies segons planning

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat per inscriure’s  a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clínic de Barcelona
  • Document acreditatiu del grau/ llicenciatura i l’especialitat
  • Projecte d'investigació associat a la plaça convocada
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries