CONSULTOR/A-2 A l’INSTITUT CLINIC DE MALALTIES HEMATO-ONCOLÒGIQUES (ICMHO)

ONCOLOGIA MÈDICA
Oberta fins el 02/10/2023 a les 23:59
Requisits
 1. REQUISITS:

                                                                                                               

2.1 Titulació oficial

 1. Estar en possessió del títol de llicenciat/da o graduat/da en Medicina i Cirurgia, expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 2. Estar en possessió del títol d’especialista en Oncologia Mèdica expedit pel corresponent Ministeri o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 3. Estar en possessió del títol de doctor/a en Medicina i Cirurgia, expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent
 4. Disposar de la Categoria de Consultor/a 2, o complir els mèrits exigits per aquesta categoria, d’acord amb els criteris del Sistema de Promoció Professional del Conveni Col·lectiu de l’Associació Professional del Comitè de Delegats Mèdics de l’Hospital Clínic de Barcelona.

2.2 Condicions generals:

 1. Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o bé tenir la nacionalitat d’algun dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es, o be tenir la residència legal a Espanya.
 2. No superar l’edat reglamentària vigent a la data de publicació de la convocatòria per a l’accés a la jubilació total en el Règim General de la Seguretat Social.
 3. No haver estat separat/da del servei de l’Administració Pública per cap expedient disciplinari, ni tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin per a l’exercici de les funcions públiques. En el cas de nacionals d’altre Estat no haver estat separat/da del servei de l’Administració Pública per cap expedient disciplinari, ni tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin per a l’exercici de les funcions públiques, en el seu Estat.
 4. Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball.

2.3. Experiència professional:

Experiència en càncer hereditari.

Característiques del lloc

     Tipus de Convocatòria:                  Externa

     Categoria Professional:                 Consultor/a 2

     Denominació Lloc Treball:            Especialista Oncologia Mèdica.

 

     Incorporació a:                               Hospital Clínic de Barcelona

     Tipus de contracte:                         Contracte laboral indefinit

     Dedicació:                                      De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 (35 h/s)

Documentació a lliurar
 1. PASSOS A SEGUIR I DOCUMENTACIÓ A LLIURAR (a cv@clinic.cat) :

Les persones interessades hauran d’adjuntar :

 1. Currículum vitae:  model complet escanejat.

S'ha d'elaborar seguint el model de presentació de currículum que s’adjunta com Annex I, adjuntant els documents acreditatius dels mèrits presentats d’acord amb les instruccions que es troben en el seu interior. Es pot sol·licitar a cv@clinic.cat, o bé trobar-lo a la intranet de l’HCB (https://intranet.clinic.cat/?q=ca/comite-de-seleccio).

 1. Acreditacions professionals (escanejat d'originals o de fotocòpies simples)

Certificacions d’empreses on constin els períodes treballats i la categoria professional.

Pels períodes treballats a l’Hospital Clínic de Barcelona no serà necessari aportar l’esmentada    certificació.

 

 1. Acreditacions de mèrits acadèmics requerits (escanejat d'originals o de fotocòpies simples)

Titulacions acadèmiques oficials (títol de llicenciat/da, títol d'especialista) i, si és el cas, títol de doctor/a i documents acreditatius d'altra formació de postgrau.

 

 1. Acreditacions d'altres mèrits (escanejat d'originals o de fotocòpies simples)

     Documents acreditatius dels mèrits de Recerca, Docència i  Formació continuada continguts en el CV.

Resolució
• Una vegada finalitzat el termini de la convocatòria, es publicarà el llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es.
• La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció (Annex 2), que utilitzarà el barem confeccionat per valorar els mèrits curriculars dels candidats (Annex 3).
• Els candidats admesos a la convocatòria hauran de fer una presentació davant el Comitè de Selecció per exposar els seus mèrits curriculars. Així mateix, els membres del Comitè podran fer preguntes dirigides al candidat.
• Finalitzat el període d’avaluació, es publicarà un llistat provisional amb la decisió del Comitè. Es podran fer al·legacions durant els 7 dies naturals següents a la publicació dels resultats
Tornar al llistat de convocatòries