ESPECIALISTA A L’ÀREA DEL MEDICAMENT (AM)

FARMACOLOGIA CLÍNICA
Oberta fins el 06/11/2023 a les 23:59
Requisits

Grau / Llicenciatura en Medicina ó Farmàcia.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Especialitat en Farmacologia clínica, Farmàcia hospitalària, i/o expertesa en regulatòria i gestió d’assaigs clínics

Experiència acreditada en gestió regulatòria i desenvolupament d’assaigs clínics amb medicaments i vacunes. Experiència acreditada en regulació, coordinació i gestió d’estudis nacionals i internacionals. Experiència acreditada en l’elaboració de documentació relacionada amb l’assaig clínic com ara protocol, full d’informació al participant i consentiment informat, DSMB Chart, Pla de monitorització, DSUR, Safety Management Plan, entre d’altres. Coneixement metodològics, regulatoris i administratius d’assaigs clínics en medicaments i projectes d’investigació clínica. Experiència acreditada en gestió i sol·licituds d’assaigs clínics mitjançant la plataforma europea CTIS. Experiència en planificació, avaluació de la viabilitat i previsió econòmica en processos reguladors i de posada en marxa de projectes de recerca clínica. Experiència acreditada de suport a la investigació clínica acadèmica. Experiència en la preparació de sol·licituds en convocatòries de finançament públic europeu (H2020) i redacció d’informes de seguiment tècnics. Experiència acreditada en regulació i desenvolupament d’assaigs clínics amb medicaments amb finançament públic. Experiència acreditada en regulació i desenvolupament d’assaigs clínics amb medicaments amb finalitat de registre. És valorarà; experiència en desenvolupament d’assaigs clínics en fas I (firts in human). Coneixements exhaustiu d ela normativa europea d’assaigs clínics i ICH. Experiència en assessorament científics dins l’entorn acadèmic i privat. Experiència regulatòria en estudis  de teràpies avançades i altres productes en fase d’investigació (PEI). Experiència en redacció de procediments normalitzats de treball relacionats amb les tasques d’execució d’un assaig clínic. Experiència en planificació i gestió de totes les etapes de l’assaig clínic des del disseny, regulatori, start-up, execució , seguiment i comunicació de resultats. Nivell avançat d’ofimàtica.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte indefinit.

Categoria professional: Especialista

Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 17:00h (40h/s).

Documentació a lliurar

Les persones interessades hauran d’accedir a https://selmed.clinic.cat/ per inscriure’s a la convocatòria. Cal seguir les indicacions de l’aplicació (“selmed.clinic.cat”) i adjuntar la documentació següent:

  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries