Política de privacitat

Informació al candidat/a a un lloc de treball

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”), l’informem que:

  • El responsable del tractament de les seves dades és l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant “HCB”), amb CIF Q0802070C, i domicili a Barcelona, carrer Villarroel 170. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodades@clinic.cat o dirigint-se a la Àrea de Gestió de la DpP ubicada al C/ Villarroel 170, Escala 1, Tercera planta, de Barcelona.
  • La comunicació de les seves dades vinculades a la presentació de la seva candidatura o entrega del seu currículum esdevé un requisit necessari amb l’objectiu i finalitat de portar a terme els processos habituals de la gestió de la sel·lecció de personal de l’Entitat.
  • Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i laborals de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials que, per motius legals, puguin exigir la comunicació d’aquest tipus de dades.
  • Les dades proporcionades seran conservades per un període de 12 mesos així com un cop finalitzada la relació, durant el termini necessari per acomplir amb les disposicions legals.
  • Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.
  • Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir dirigint-se a la la Àrea de Gestió de la DpP ubicada al C/ Villarroel 170, Escala 1, Tercera planta, de Barcelona.
  • O a través del correu electrònic protecciodades@clinic.cat. Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de l’HCB que consideri que vulnera els seus drets.