Dades d'identifiació
Introduïu una adreça de correu electrònic vàlida. Tots els correus provinents del sistema seran enviats aquí. L'adreça no es fa mai pública i només s'utilitzarà en cas que desitgeu rebre una nova contrasenya o notificacions per correu.
Si ets usuari del Clínic deixa el valor actual. Si NO ets usuari del clinic us recomanem posar el vostre número de col·legiat.
Dades Personals
Sexe

Informació al candidat/a a un lloc de treball

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”), l’informem que:

  • El responsable del tractament de les seves dades és l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant “HCB”), amb CIF Q0802070C, i domicili a Barcelona, carrer Villarroel 170. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodades@clinic.cat o dirigint-se a la Àrea de Gestió de la DpP ubicada al C/ Villarroel 170, Escala 1, Tercera planta, de Barcelona.
  • La comunicació de les seves dades vinculades a la presentació de la seva candidatura o entrega del seu currículum esdevé un requisit necessari amb l’objectiu i finalitat de portar a terme els processos habituals de la gestió de la sel·lecció de personal de l’Entitat.
  • Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i laborals de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials que, per motius legals, puguin exigir la comunicació d’aquest tipus de dades.
  • Les dades proporcionades seran conservades per un període de 12 mesos així com un cop finalitzada la relació, durant el termini necessari per acomplir amb les disposicions legals.
  • Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.
  • Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir dirigint-se a la la Àrea de Gestió de la DpP ubicada al C/ Villarroel 170, Escala 1, Tercera planta, de Barcelona.
  • O a través del correu electrònic protecciodades@clinic.cat. Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de l’HCB que consideri que vulnera els seus drets.