Especialista a l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM)

Gastroenterologia
Oberta fins el 06/07/2020 a les 23:59
Requisits

Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Aparell Digestiu.

Complir requisits mínims d’Especialista de l’Hospital Clinic de Barcelona.

Experiència en l’atenció a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal, incloent valoració de proves diagnòstiques d’imatge i realització d’endoscòpia, i ús de teràpies avançades. Experiència en el treball en el si d’una unitat multidisciplinar. Interès en recerca en patologia inflamatòria intestinal.

Característiques del lloc

Relació contractual: contracte temporal.

Categoria professional: Especialista

Horari: Flexible, matí o tarda, segons planing. (40h/s).

Documentació a lliurar
  • Currículum simplificat de l’Hospital Clinic de Barcelona (trobareu la plantilla a l’aplicació).
  • Document acreditatiu de la llicenciatura i l’especialitat.
  • Relació de les institucions hospitalàries on s’hagi format.
  • Referències concretes dels serveis on s’hagi format.
Resolució
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Selecció de l’Hospital Clínic.
Tornar al llistat de convocatòries