Avís legal

Aquest avís legal regula la navegació i ús del web https://selmed.clinic.cat i s’aplicarà sense perjudici d’aquelles altres eventuals condicions particulars que l’usuari accepti als webs que l’integren.

El responsable del Web de https://selmed.clinic.cat és l’Hospital Clínic de Barcelona (l’“Entitat”), amb C.I.F. Q0802070Ci domicili a C/ Villarroel 170 de Barcelona . Pot contactar amb nosaltres mitjançant la nostra adreça electrònica protecciodades@clinic.cat

L’accés a aquest Web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació:

1. La utilització del Web conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d’aplicació. En cas d’incompliment per part de l’usuari, l’Entitat es reserva l’exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés al Web.

2. Tots els continguts d’aquest Web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l’Entitat o de tercers que li hagin autoritzat el seu ús, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel•lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest Web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

3. Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquest Web sense el consentiment exprés i per l’escrit de l’Entitat. En particular, queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:

a. La reproducció total o parcial dels continguts del Web, en qualsevol format.

b. La difusió dels textos publicats en aquest Web sense indicar-ne la font.

c. La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

4. La realització d’enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del Web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il•lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc., o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l’origen dels continguts.

5. L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, col•laboració o suport algun amb l’Entitat. En particular, no és permetrà la realització d’un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’Entitat.

6. Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l’Entitat o qualsevol dels seus col•laboradors.

7. L’Entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquest Web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquest Web.

8. L’accés al Web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l’usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol forma, el Web i la seva utilització.

9. Aquest Web pot contenir informació bàsica relativa a diferents aspectes de salut elaborada per professionals i pacients. Ofereix recomanacions i guies genèriques pel tractament de determinades malalties, que en cap cas s’ha d’utilitzar per a realitzar diagnòstics, tractaments mèdics o qualsevol actuació mèdica per part de professionals sanitaris. El contingut d’aquest Web no substitueix l’atenció personalitzada dels professionals de la salut.

10. El present Web queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest Web.